دانلود فایل word اثر بخشي مشاوره راه حل محور بر توانايي حل مشکل خانوادگي و احساس هاي مثبت زوجين نسبت به هم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي مشاوره راه حل محور بر توانايي حل مشکل خانوادگي و احساس هاي مثبت زوجين نسبت به هم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی مشاوره راه حل محور بر حل مشکل خانوادگی و احساس های مثبت زوجین که در آستانه پنج سال اول زندگی به سر میبرند، انجام شده است. روش پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون است که با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را زوجین جوانی تشکیل میدهند که در شهر اصفهان زندگی میکنند. افراد نمونه چهارده زوج بودند که با فراخوان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شده اند. از دو ابزار اندازه گیری: .1 مقیاس حل مشکل خانوادگی (احمدی،(1387)، .2 پرسشنامه احساس های مثبت نسبت به همسر (کی. دانیل، فنجام، ترکوبتر)، (ثنایی،1387) به عنوان پیش آزمون، برای هر دو گروه به طور همزمان اجرا شد. سپس مشاوره راه حل محور در هر هفته یک جلسه و به مدت شصت دقیقه، طی شش تا هشت جلسه با استفاده از تکنیک ها و سوال های رویکرد راه حل محور درباره گروه آزمایش انجام شد. در پایان مجددا مقیاس و پرسشنامه مذکور به عنوان پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که مشاوره راه حل محور بر افزایش توانایی حل مشکل خانوادگی و بهبود احساس های مثبت رابطه زوجین ثاثیرگذار است. .(P<0/01)

لینک کمکی