دانلود فایل word اثر بخشي مداخله آموزشي مثبت نگر بر شادکامي و پيشرفت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي مداخله آموزشي مثبت نگر بر شادکامي و پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسیاثر بخشیمداخله آموزش مثبت نگر برشادکامی و پیشرفت تحصیلی بود. از یک طرح پس تست با گروه شاهد استفاده شد. جامعه آماری دانش آموزان دختر داوطلب در دوره متوسطه شهرستان شاهرود بودند. گروه آزمایش (n = 15 )و گروه شاهد (n = 15 )از دو مدرسه شهرستان شاهرود به طور داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش14جلسه تحت آموزش مثبت نگر قرار گرفتند. پس از مداخله هر دو گروه پرسشنامهشادکامیآکسفورد را تکمیل کردند. فرضیه ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری آزمون شدند. یافته ها نشان داد که آموزش مثبت نگری بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته است. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت

لینک کمکی