دانلود فایل word اثر بخشي ماساژ درماني بر اضطراب مرگ سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي ماساژ درماني بر اضطراب مرگ سالمندان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی ماساژ درمانی بر میزان اضطراب مرگ سالمندان شهر گرگان انجام گرفت.روش پزوهش تجربی است و طرح آن بصورت پیش آزمون با گروه کنترل بود به این منظور از 40 نفر مراجعین مرکز ماساژ درمانی آزمون پرسشنامه ی اضراب مرگ DASبه عمل آمد.از بین آنها 30 نفر که دارای اضطراب مرگ بالا بودند بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند ودر در دو گروه کنترل 15 نفر و گروه آزمایش 15 نفر قرار گرفتند و سپس بصورت آزمودنی ها پیش آزمون به عمل امد گروه آزمایش به مدت تقریبا دو ماه 21 جلسه( 3جلسه 30 دقیقه ای ) در هفته تحت ماساژ قرار گرفتند و در پایان دوره مجددا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس نشان داد که ماساژ درمانی به طور معناداری در کاهش اضطراب مرگ موثر است و میزان بهبودی که با بکارگیری ماساژ درمانی بعنوان یک مداخله ی غیر تهاجمی کم هزینه و مکمل امکان بهبود اضطراب مرگ در سالمندان شهر گرگان وجود دارد.

لینک کمکی