دانلود فایل word اثر بخشي طرحواره درماني جفري يانگ بر کاهش نشخوار فکري و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي طرحواره درماني جفري يانگ بر کاهش نشخوار فکري و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تاثیر طرحواره درمانی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان در شهر کرمانشاه درسال 1395 صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس نفر40 بیمار مبتلا به سرطان انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره( 20نفرگروه آزمایش و20 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. داده های پژوهش با استفاده از پکیج طرحواره درمانی،پرسشنامه های نشخوار فکری و افسردگی بک گرد آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی میتواند باعث کاهش نشخوار فکری( p< 0/98 و f=8/755 )و نیز کاهش افسردگی( p< 0/01 و f= 13/91 )در بیماران مبتلا به سرطان شود.

لینک کمکی