دانلود فایل word اثر بخشي طرح واره درماني بر کاهش تنيدگي تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي طرح واره درماني بر کاهش تنيدگي تحصيلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این پژوهش، اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه مورد بررسی قرارگرفته است.پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 39 دانشجوی دارای تنیدگی تحصیلی انتخاب شدند.که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های فهرست تنیدگی دوران دانشجویی گادزلا، و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ (YSQ-SF)گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها،از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی می تواند باعث کاهش تنیدگی تحصیلی( p< 0/04 و f= 9/48 )دانشجویان شود

لینک کمکی