دانلود فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر نشخوار فکري و نگرش هاي ناکارآمد زنان باردار مبتلا به افسردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر نشخوار فکري و نگرش هاي ناکارآمد زنان باردار مبتلا به افسردگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اگرچه بارداری یک عملکردطبیعی برای زنان به حساب می آیدولی درعین حال تجربه ای تلقی میشودکه باتغیییرات گسترده روانی وجسمی درمادران باردارهمراه است. ممکن است این علایم درابتدابااختلالات روحی وروانی بسیارکم شروع وسپس به اختلالات روانی شدیدوحتی سایکوزمنجرشود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی برنشخوارفکری ونگرش های ناکارآمدزنان باردارمبتلابه افسردگی بود.روش:در یک طرح شبه آزمایشی، با پیش آزمون - پس آزمونبا گروه کنترل، تعداد 24زن باردار از میان مراجعه کنندگان به بخش زایمان بیمارستان امام حسین شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه آزمایش( n=12؛ تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه گروهی یک بار در هفته ) و گروه کنترل(n=12)گمارده شدند. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه دموگرافیک، نشخوار فکری وپرسشنامه سنجش نگرش ناکارآمدرا در دو مرحله خط پایه، پس از مداخله تکمیل کردند. و در پایان داده ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره(مانکوا)تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که از لحاظ کاهش نگرش های ناکارآمدو نشخوار فکری تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل در مراحل پس آزمون وجود دارد.(P<0/001)نتیجه گیری:نتایج این پژوهش نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در کاهش نگرش های ناکارآمد و نشخوار فکری زنان باردار مبتلا به افسردگی موثر باشد.

لینک کمکی