دانلود فایل word اثر بخشي روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت(ISTDP)بر خودشناسي انسجامي(ISK)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بخشي روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت(ISTDP)بر خودشناسي انسجامي(ISK) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی روان درمانی روان پویشی فشرده کوتاه مدت بر خودشناسی انسجامی میباشد. این پژوهش به شیوه ی نیمه ازمایشی از نوع پیش ازمون و پس ازمون به همراه پیگیری 2 ماهه صورت گرفت. 16 نفر از جوانان 20 تا 40 ساله که به مرکز مشاوره درشهرتهران مراجعه کردند و ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و ازمایش قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیر از مقیاس خودشناسی انسجامی استفاده شد. همه شرکت کنندگان گروه ازمایش به مدت 12 جلسه تحت درمان روان درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بین نتایج پیش ازمون و پس ازمون گروه ازمایش، در نمره خودشناسی انسجامی تفاوت معناداری وجود دارد، اما در پیش ازمون و پس ازمون گروه کنترل چنین تفاوتی دیده نشد. همچنین نتایج بدست امده از ازمون اندازه گیری مکرر در گروه ازمایش نشان داد که اثربخشی مداخله در طی 2 ماه ماندگار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت در افزایش نمرهی خودشناسی انسجامی موثر بوده است.

لینک کمکی