دانلود فایل word تاثير ابزارهاي الکترونيکي بر بهبود کيفيت يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي

یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگيتعداد صفحات :8چکیده مقاله: کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند که کاربردهای جدید فناوری ارتباطات و اطلاعات و استفاده از ابزارهای الکترونیکی چونپست الکترونیکی، اینترنت و شبکهی جهانی و ویدیو کنفرانس، امکانات ارتباطی گوناگونی را برای مدارس فراهم آورده است.در کلاسی که دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند، ارتباط با خارج از محیط و فرهنگ مدرسه میتواند امکان درک فراتر ازمحیط اطراف و فرهنگ را فراهم نماید. آنها می توانند در مواجه با چالشهای موجود، اعتماد به

دانلود فایل word بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر يادگيري الکترونيکي در دانشگاه فردوسي مشهد

س یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتيتعداد صفحات :18چکیده مقاله: یادگیری الکترونیکی را میتوان کاربرد هدفمند فناوری های شبکه ای اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری دانست. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی، ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم پژوهش در خصوص یادگیری و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های داخلی و خارجی شناسایی گردید. روش پژوش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی اس

دانلود فایل word ارتباط سرسختي روانشناختي با اضطراب مرگ سالمندان

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :21چکیده مقاله: هدف این پژوهش،بررسی نقش سخترویی بر پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان سنین بین 65 تا 75 سال در شهر تهران بود. در این پژوهش که توصیفی از نوع همبستگی است نمونه آماری تعداد 384 نفر با روش خوشه ای دو مرحله ای با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب گردید.برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه زمینه های شخصی کوباسا؛ مقیاس اضطراب مرگ تمپلر استفاده شد. تحلیل داده هااز طریق تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد سه ب